Privacybeleid

Privacybeleid

De bescherming van uw persoonlijke levenssfeer en de veiligheid van alle bedrijfsgegevens is van groot belang voor ons, en we houden er terdege rekening mee in onze processen. Hieronder informeren we u uitgebreid over de omgang met uw gegevens.

Verwerkingsverantwoordelijke overeenkomstig artikel 4, lid 7, Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Scafom-rux Benelux B.V.

Beekerheide 1

5741 HB Beek en Donk

Nederland

Tel: +31 88 730 7202

E-mail: team.benelux@scafom-rux.com

 

Functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming is te bereiken op: Scafom Holding B.V.

E-mail: dataprotection@scafom-rux.com

 

1.  Rechten van de betrokkene (art. 15 AVG)

Hieronder informeren we u over uw rechten als betrokkene. U kunt deze rechten te allen tijde uitoefenen en hiertoe rechtstreeks contact met ons opnemen. Als u ons verzoekt deze rechten uit te oefenen, zullen we ze uitgebreid tegen het licht houden, met inachtneming van de betreffende wettelijke voorschriften en voorwaarden. Indien nodig zullen we u om nadere inlichtingen verzoeken. We zullen u tekst en uitleg geven over de resultaten van onze beoordeling en onze procedure om aan uw verzoek te voldoen. Het is mogelijk dat we niet volledig aan uw verzoek kunnen voldoen op de wijze die u voor ogen heeft.

Dit moet u er niet van weerhouden uw rechten bij ons op te eisen of bij ons navraag te doen naar deze rechten. We zullen eventuele vragen graag beantwoorden.

 

a) Recht van inzage (art. 15 AVG)

Zoals wettelijk voorgeschreven hebt u het recht om ons te allen tijde te vragen of, en zo ja welke van de u betreffende persoonsgegevens door ons worden verwerkt. Hiertoe behoort informatie over de eventuele verwerkingsdoeleinden, ontvangers aan wie we uw gegevens hebben verstrekt, de periode gedurende welke uw gegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen en, in voorkomend geval, informatie over de herkomst van deze gegevens als we deze niet rechtstreeks van u hebben verkregen. Daarnaast hebt u het recht op een eenmalige kosteloze kopie van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens. We behouden ons het recht voor om een redelijke administratieve vergoeding in rekening te brengen voor het maken van deze kopieën.

 

b) Recht op rectificatie (art. 16 AVG)

U hebt het recht ons te verzoeken eventuele onjuiste gegevens die we over u hebben opgeslagen te corrigeren. Dit omvat tevens het recht om eventuele onvolledige persoonsgegevens te laten vervolledigen.

 

c) Recht op gegevenswissing (art. 17 AVG)

U hebt het recht ons te verzoeken de gegevens die we over u hebben opgeslagen te wissen. Als we gegevens over u openbaar hebben gemaakt, zijn we tevens verplicht, in het kader van het "recht op vergetelheid" krachtens artikel 17, lid 2, van de AVG, om andere verwerkingsverantwoordelijken op de hoogte te stellen van uw verzoek tot verwijdering van alle koppelingen naar en kopieën of reproducties van die openbaar gemaakte persoonsgegevens, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten.

 

d) Recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG)

U hebt het recht te verzoeken om de verwerking van gegevens die we over u hebben opgeslagen te beperken. Daarna is verwerking van deze gegevens slechts mogelijk met uw toestemming of voor een aantal wettelijk vastgelegde doeleinden.

 

e) Recht van bezwaar (art. 21 AVG)

Voor zover we de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op een afweging van belangen, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking ervan. Dit is het geval als de verwerking niet noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, hetgeen door ons per geval in de onderstaande beschrijving van de functies wordt aangetoond. Wanneer u bezwaar maakt, vragen we u om toe te lichten waarom we uw persoonsgegevens niet zouden moeten verwerken. Indien uw bezwaar gerechtvaardigd is, zullen we de situatie analyseren en hetzij de gegevensverwerking staken of aanpassen of u mededelen om welke dwingende en legitieme redenen we de verwerking voortzetten.

Uiteraard kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden en gegevensanalyse. U kunt ons via de hierboven vermelde contactkanalen informeren over uw bezwaar tegen verwerking voor reclamedoeleinden.

 

f) Recht om toestemming in te trekken op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming (art. 7 AVG)

Indien u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken overeenkomstig artikel 7, lid 3, van de AVG. Een dergelijke intrekking maakt de verwerking van uw persoonsgegevens pas onrechtmatig nadat u deze aan ons kenbaar hebt gemaakt.

 

g) Recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG)

U hebt het recht om van ons persoonsgegevens te verkrijgen die u aan ons in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm hebt verstrekt, om deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Op uw verzoek en indien dit technisch mogelijk is, geldt dit ook voor rechtstreekse doorzending van ons naar de andere verwerkingsverantwoordelijke.

 

h) Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (art. 13 AVG)

U hebt het recht om te allen tijde een klacht in te dienen over onze verwerking van uw persoonsgegevens bij een toezichthoudende gegevensbeschermingsautoriteit. U kunt de verantwoordelijke gegevensbeschermingsautoriteit bereiken op:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf, Duitsland

 

i) Geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering (art. 22 AVG)

U hebt krachtens artikel 22, leden 1 en 4, van de AVG recht op informatie over het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering, en - ten minste in deze gevallen - op nuttige informatie over de logica, de omvang en beoogde effecten van deze verwerking voor de betrokkene.

 

2.  Rechtmatigheid van de verwerking (art. 6 AVG)

 1. Verwerkingsactiviteiten die betrekking hebben op persoonsgegevens moeten op grond van artikel 6, lid 1, van de AVG plaatsvinden met toestemming van de betrokkene.
 2. Voor de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, dient artikel 6, lid 1, onder b) van de AVG als rechtsgrond. Dit geldt ook voor verwerkingsactiviteiten die noodzakelijk zijn voor het nemen van maatregelen vóór de sluiting van een overeenkomst.
 3. Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons bedrijf rust, dient artikel 6, lid 1 onder c) van de AVG als rechtsgrond.
 4. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen, dient artikel 6, lid 1, onder d) van de AVG als rechtsgrond.
 5. Indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of van een derde, behalve wanneer de belangen, grondrechten en vrijheden van de betrokkene zwaarder wegen dan de eerstgenoemde belangen, dient artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG als rechtsgrond voor de verwerking.

 

3.  Informatie over de verzameling van persoonsgegevens

 1. Hieronder informeren we u over de verzameling van persoonsgegevens in verband met het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die aan u persoonlijk kunnen worden gerelateerd, zoals naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.
 2. Wanneer u per e-mail of via een contactformulier contact met ons opneemt, worden de gegevens die u verstrekt (in voorkomend geval uw e-mailadres, naam en telefoonnummer) door ons opgeslagen teneinde uw vragen te beantwoorden. We verwijderen de in dit verband verzamelde gegevens nadat de opslag niet langer noodzakelijk is of beperken de verwerking als er wettelijke bewaarverplichtingen gelden.
 3. Als we een beroep doen op dienstverleners van buitenaf voor afzonderlijke aspecten van ons aanbod of uw gegevens zouden willen gebruiken voor reclamedoeleinden, zullen we u uitvoerig informeren over de betreffende processen (zie onder). Hierbij zullen we tevens de vastgelegde criteria voor de bewaartermijn vermelden.

 

Verzameling van persoonsgegevens wanneer u onze website bezoekt

Wanneer u onze website enkel bezoekt om informatie te vinden, d.w.z. als u zich niet registreert of anderszins informatie aan ons overdraagt, verzamelen we alleen de persoonsgegevens die uw browser aan onze server overdraagt. Indien u onze website raadpleegt, verzamelen we de volgende informatie, die technisch noodzakelijk is voor ons om onze website weer te geven en om stabiliteit en veiligheid te waarborgen (rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG):

 • IP-adres
 • Hostnaam
 • Datum & tijdstip van het verzoek
 • Tijdsverschil t.o.v. Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van het verzoek (concrete pagina)
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • Hoeveelheid per geval verwerkte gegevens
 • Website waar het verzoek vandaan komt ('referrer')
 • De specifieke pagina's van onze website die u hebt opgeroepen
 • Browser: Type, versie en ingestelde taal
 • Besturingssysteem: type en versie
 • Met JavaScript geactiveerd bovendien:
  • Schermresolutie
  • Kleurdiepte
  • Afmeting browservenster
  • Geïnstalleerde browser-plugins

 

4.  Verwijdering van gegevens en opslagtermijn

 1. De persoonsgegevens van de betrokkene moeten worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de opslag komt te vervallen.
 2. Opslag kan ook plaatsvinden als hierin op Europees of nationaal niveau wordt voorzien door communautaire wet- en regelgeving of andere bepalingen die op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing zijn.
 3. Gegevens moeten ook worden geblokkeerd of verwijderd als een voorgeschreven opslagtermijn verloopt, tenzij verdere opslag van de gegevens noodzakelijk is om een overeenkomst te sluiten of uit te voeren.

 

5.  Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine op uw harde schijf opgeslagen bestanden die geassocieerd zijn met de door u gebruikte browser; door middel van cookies heeft de entiteit die de cookie instelt toegang tot bepaalde informatie. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen overdragen op uw computer. Ze dienen om op internet aangeboden content gebruiksvriendelijker en efficiënter te maken.

 

 

 

 

6.  Overige functionaliteiten van onze website

 1. Behalve om informatie te vinden kunt u op onze website terecht voor diverse diensten waarvan u indien geïnteresseerd gebruik kunt maken. Hiertoe moet u doorgaans aanvullende persoonsgegevens verstrekken die we gebruiken om de betreffende dienst aan te bieden en waarop de regels inzake gegevensverwerking van toepassing zijn. Verplichte gegevensvelden zijn voorzien van een asterisk. Informatie in niet als zodanig gemarkeerde velden is vrijwillig.
 2. Wanneer u per e-mail contact opneemt met de aanbieder van de dienst, slaan we uw e-mailadres en eventueel uw naam, telefoonnummer en [...] op om uw vragen te beantwoorden.
 3. In sommige gevallen doen we een beroep op externe dienstverleners om uw gegevens te verwerken. Deze zijn zorgvuldig geselecteerd door ons, moeten onze instructies opvolgen, en hun werkzaamheden worden regelmatig gecontroleerd.
 4. Verder mogen we uw persoonsgegevens doorgeven aan derden als we samen met partners promoties, prijsvragen, contracten of soortgelijke diensten aanbieden. U zult hierover meer informatie ontvangen wanneer u uw persoonsgegevens verstrekt; u kunt ook de beschrijving van de aangeboden dienst hieronder raadplegen.
 5. Als onze dienstverleners of partners gevestigd zijn in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zullen we u in de beschrijving van de aangeboden dienst informeren over de consequenties hiervan.

 

a) Gebruik van ons formulier voor open sollicitaties

 1. Op onze website kunt u een open sollicitatie aan ons richten via ons sollicitatieformulier. In het kader van deze online sollicitatie verstrekt u ons persoonsgegevens.
 2. Wij doen ons uiterste best om uw persoonsgegevens reeds tijdens de sollicitatieprocedure vertrouwelijk te behandelen. Het spreekt dan ook voor zich dat we alle persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt op strikt vertrouwelijke en verantwoorde wijze behandelen overeenkomstig de geldende wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming. We hanteren technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden. Wanneer persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt, worden deze in versleutelde vorm (TLS) overgedragen om misbruik van de gegevens door derden te voorkomen.
 3. De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens die u in het kader van uw sollicitatie aan ons verstrekt is doorgaans het vóór de sluiting van een overeenkomst nemen van maatregelen naar aanleiding van uw sollicitatie, overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b) van de AVG.
 4. Voor zover de door u in het kader van uw sollicitatie verstrekte gegevens gevoelige gegevens van een bijzondere categorie zoals vermeld in artikel 9, lid 1, van de AVG bevatten, behoeft de verwerking van deze gegevens uw toestemming krachtens artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG, waarbij u het veld "Ik geef toestemming voor de bewaring en verwerking van mijn gegevens door Scafom-rux teneinde mijn sollicitatie in behandeling te nemen" aanvinkt.
 5. In ons formulier voor open sollicitaties zijn de verplichte velden voorzien van een *; dit betreft de persoonsgegevens, waaronder titel, voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en postadres. Om uw sollicitatie beter te kunnen afhandelen kunt u ons ook vrijwillig aanvullende gegevens en bestanden toesturen, bijv. bestanden met daarin uw sollicitatiedocumenten, zoals uw motivatiebrief, uw cv, uw foto, uw getuigschriften, etc. Ook cv's, referenties of aanvullende gegevens die u meestuurt met uw sollicitatie kunnen gevoelige gegevens bevatten, zoals informatie over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, het lidmaatschap van een vakbond of politieke partij, lichamelijke of geestelijke gezondheid, of seksuele geaardheid. We adviseren u dan ook om indien mogelijk geen informatie te verstrekken die betrekking heeft op deze bijzondere categorieën van gevoelige gegevens.
 6. De gegevens en bestanden die u verstrekt, worden uitsluitend bewaard en gebruikt om uw belangstelling in een dienstverband of stageplaats vast te leggen en uw online sollicitatie in behandeling te nemen, dus ook om indien nodig contact met u op te nemen. Uw sollicitatie zal vertrouwelijk worden behandeld en alleen bevoegde Scafom-Rux-medewerkers onder ogen komen. Als uw sollicitatie succesvol is, kunnen de door u verstrekte gegevens en bestanden worden gebruikt om de arbeidsrelatie met u vast te leggen. Indien uw sollicitatie niet succesvol is, zullen we de door u verstrekte gegevens en bestanden gedurende (3) maanden in het sollicitantenbestand bewaren om eventuele vragen in verband met uw sollicitatie te beantwoorden. Na deze termijn worden de gegevens en bestanden automatisch verwijderd.
 7. U kunt uw sollicitatie te allen tijde geheel of gedeeltelijk intrekken. U kunt ook te allen tijde verzoeken om uw verstrekte gegevens en bestanden uit ons sollicitantenbestand te verwijderen of deze te wijzigen. Ook kunt u te allen tijde uw toestemming voor het verwerken van de door u in het kader van de online sollicitatie verstrekte persoonsgegevens en bestanden voor de toekomst herroepen. U hoeft hiertoe alleen maar een e-mail naar [e-mailadres) te sturen. Sommige gegevens betreffende uw sollicitatie moeten echter voor een beperkte periode van 3 maanden worden bewaard om te voldoen aan wettelijke bepalingen, met name de verplichting om bewijs te leveren op grond van de wet gelijke behandeling (WGB). Wat uw grondrechten betreft, verwijzen we u naar § 2 van deze verklaring inzake gegevensbescherming.

 

7.  Webanalyse en diensten van derden

De rechtsgrond voor het gebruik van lokale webanalyse-tools is artikel 6, lid 1 onder f) van de AVG, d.w.z. de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen met inachtneming van de belangen van de bezoekers van onze website. Wij hebben er belang bij te analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken om ons aanbod te verbeteren en voor u als gebruiker interessanter te maken. Als de gebruikte analysetool ook andere doeleinden dient of als we deze gebruiken om andere belangen te behartigen, zullen we u hierover rechtstreeks informeren in de toelichtingen bij de betreffende analysetool.

De rechtsgrond voor het gebruik van externe dienstverleners om webanalyse-activiteiten te verrichten is artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG.

 

a)   Google Ads conversie

 1. Op onze website maken we gebruik van zogenaamde "Google Ads" om onze diensten met behulp van reclamemiddelen onder de aandacht te brengen op externe websites.
 2. We kunnen nagaan hoe succesvol de afzonderlijke reclamemiddelen zijn door de gegevens van de reclamecampagnes te analyseren.
 3. Deze reclamemiddelen wordt door Google ter beschikking gesteld via zogenaamde "Ad Servers". Aan de hand van 'ad server cookies' kunnen bepaalde succesparameters, zoals weergave van de advertenties of muisklikken door gebruikers, worden gemeten. Als u via een Google-advertentie op onze website terechtkomt, zal Google Ads een cookie opslaan op uw PC. Deze cookies verlopen doorgaans na 30 dagen en zijn niet bedoeld om u persoonlijk te identificeren. Voor deze cookie worden de unieke cookie-ID, het aantal advertentievertoningen per plaatsing (frequentie), laatste vertoning (relevant voor post-view-conversies) en opt-out-informatie (aangeven dat de gebruiker niet meer wil worden benaderd) doorgaans opgeslagen als analysewaarden.
 4. Aan deze cookies kan Google uw internetbrowser herkennen. Als een gebruiker bepaalde pagina's van de website van een Google Ads-klant bezoekt en de cookie op zijn computer nog niet is verlopen, kunnen Google en de klant zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Aan elke Google Ads-klant wordt een andere cookie toegewezen. Cookies kunnen derhalve niet worden gevolgd via de websites van Google Ads-klanten. Wij verzamelen of verwerken zelf geen persoonsgegevens in de reclamemiddelen. We ontvangen slechts statistische evaluaties van Google. Op basis van deze evaluaties kunnen we zien welke van de gebruikte reclamemiddelen bijzonder effectief zijn. We ontlenen geen andere gegevens aan het gebruik van de reclamemiddelen; in het bijzonder kunnen we gebruikers niet identificeren op basis van deze informatie.
 5. Door de gebruikte marketingtools brengt uw browser automatisch een rechtstreekse verbinding met de server van Google tot stand. We hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de door Google met behulp van deze tool verzamelde gegevens en informeren u dan ook naargelang de kennis waarover wij beschikken. Via de integratie van Ads Conversion weet Google dat u het betreffende onderdeel van onze website hebt geraadpleegd of op een advertentie van ons hebt geklikt. Als u zich hebt aangemeld voor een Google-dienst, kan Google het bezoek aan uw account koppelen. Zelfs wanneer u niet aangemeld bent bij Google of niet hebt ingelogd, kan het zijn dat de aanbieder uw IP-adres achterhaalt en opslaat.
 6. De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens is artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG. U geeft daarvoor toestemming via de cookie banner op onze website. Uw persoonsgegevens worden tevens verwerkt door Google in de VS; deze doorgifte en verwerking vinden uitsluitend plaats met inachtneming van de Europese standaardbepalingen inzake gegevensbescherming, die Google ten volle erkent.
 7. Meer informatie over de aanbieder: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; meer informatie over gegevensbescherming binnen Google is hier te vinden: https://policies.google.com/privacy?hl=nl en https://services.google.com/sitestats/nl.html.

 

b)  Google Ads remarketing

 1. Onze website gebruikt Google Ads remarketing; hierbij maken we binnen de Google-zoekresultaten maar ook op andere websites reclame voor onze website.
 2. Hiertoe plaatst Google een cookie in de browser van uw eindapparaat, die automatisch gepersonaliseerde advertenties via een gepseudonomiseerde cookie-ID activeert, al naar gelang de pagina's die u hebt bezocht.
 3. Gegevensverwerking vindt alleen plaats als u Google toestemming hebt gegeven om uw internet- en app-browsergeschiedenis te koppelen aan uw Google-account en informatie van uw Google-account te gebruiken om advertenties die u op internet bekijkt te personaliseren.
 4. Als u tijdens uw bezoek aan onze website bent ingelogd op Google, zal Google uw gegevens evenals Google Analytics-gegevens gebruiken om doelgroepen voor 'cross-device remarketing' aan te maken en te definiëren. Hiertoe koppelt Google uw persoonsgegevens tijdelijk aan Google Analytics-gegevens om doelgroepen samen te stellen.
 5. De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens is artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG. U geeft hiervoor toestemming via de cookie banner op onze website. Uw persoonsgegevens worden tevens verwerkt door Google in de VS; deze doorgifte en verwerking vinden uitsluitend plaats met inachtneming van de Europese standaardbepalingen inzake gegevensbescherming, wat ervoor zorgt dat wordt voldaan aan het niveau van gegevensbescherming dat in de EU van toepassing is.
 6. Meer informatie over de aanbieder: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; kijk voor meer informatie over gegevensbescherming binnen Google op: https://www.google.com/policies/technologies/ads/

 

c)   Google Maps

 1. Onze website gebruikt de dienst Google Maps door interactieve kaarten rechtstreeks op onze website weer te geven en u snel en eenvoudig toegang te bieden tot de kaartweergavefunctie. De rechtsgrond voor het gebruik van de plug-in is artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG. U geeft hiervoor toestemming door uw keuze in de cookie banner.
 2. Bij elk bezoek aan de website ontvangt Google de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website hebt opgevraagd, ongeacht of u ingelogd bent op een Google-gebruikersaccount, dus ook als er geen gebruikersaccount is. Als u ingelogd bent bij Google, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account gekoppeld. Als u de koppeling met uw Google-profiel niet wenst, moet u uitloggen alvorens de button te activeren. Google slaat uw gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of het vraaggestuurde ontwerp van zijn website. Een dergelijke evaluatie wordt uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet ingelogd zijn) om op behoeften afgestemde reclame mogelijk te maken en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen; u moet contact opnemen met Google om dit recht uit te oefenen.
 3. Voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking door de aanbieder van de plug-in, verwijzen we u naar het privacybeleid van de aanbieder. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten op dit punt en mogelijke instellingen om uw persoonlijke levenssfeer te beschermen. Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

 

d)  Google Web Fonts

 1. Deze site maakt gebruik van door Google beschikbaar gestelde 'web fonts' voor de uniforme weergave van lettertypes. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste web fonts in zijn cachegeheugen om tekst en lettertypen correct weer te geven. Hiertoe moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Zo weet Google dat via uw IP-adres toegang is verkregen tot onze website. Google Web Fonts worden gebruikt om onze online diensten op uniforme en aantrekkelijke wijze te presenteren. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG.
 2. Als u browser geen web fonts ondersteunt, wordt een standaard lettertype op uw computer gebruikt.

 

Kijk voor meer informatie over Google Web Fonts op https://developers.google.com/fonts/faq/; het privacybeleid van Google vindt u op: https://www.google.com/policies/privacy/.

 

e)   Google Tag Manager

 1. Deze website maakt gebruik van Google Tag Manager, aangeboden door Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Google Tag Manager is een oplossing waarmee we zogenaamde 'website tags' via een interface kunnen beheren en zo bijvoorbeeld Google Analytics en andere door Google aangeboden marketingdiensten kunnen integreren binnen onze website. De Google Tool Manager verwerkt geen persoonsgegevens van de gebruiker en maakt geen cookies aan.
 2. Kijk voor meer informatie over de Google Tag Manager op: https://www.google.de/tagmanager/use- html; het beleid van Google inzake gegevensbescherming: https://policies.google.com/privacy

 

f)   Google Analytics

 1. Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een door Google, Inc. ("Google") aangeboden webanalysedienst. Google Analytics gebruikt "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen het gedrag van gebruikers op de site te analyseren. De met behulp van cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans overgedragen aan een Google-server in de VS en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering wordt geactiveerd op deze website, wordt uw IP-adres binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte echter eerst ingekort door Google. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een Google-server in de VS en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google aan de hand van deze informatie uw gebruik van de website evalueren, rapporten over activiteit op de website samenstellen en andere diensten rondom de activiteit op de website en internetgebruik verstrekken aan de exploitant van de website.
 2. Het door uw browser in het kader van Google Analytics overgedragen IP-adres zal niet worden samengevoegd met eventuele andere gegevens waarover Google beschikt.
 3. U kunt de opslag van cookies weigeren door de categorie "Analytics & Performance" in de cookie banner af te vinken. In dit geval kunt wellicht niet alle functies van deze website optimaal gebruiken. U kunt het verzamelen van door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (waaronder uw IP-adres) en het verwerken van deze gegevens door Google daarnaast ook voorkomen door de browser plug-in te downloaden en te installeren via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.
 4. Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp()". Dit betekent dat IP-adressen worden verwerkt in ingekorte vorm, hetgeen de mogelijkheid van persoonlijke referenties uitsluit. Indien de over u verzamelde gegevens betrekking hebben op een persoon, worden deze persoonsgegevens dan ook onmiddellijk verwijderd.
 5. Voor gegevensverwerking met behulp van Google Analytics door Google heeft ons bedrijf met de aanbieder een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten die gebaseerd is op Europese standaardbepalingen inzake gegevensbescherming.
 6. Informatie over de aanbieder: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001

 

Gebruiksvoorwaarden: https://www.google.com/analytics/terms/nl.html

 

Gegevensbescherming: https://www.google.com/intl/nl/analytics/learn/privacy.html

 

Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl.

 

 

g)   Facebook Custom Audience (Pixel)

 1. We gebruiken "Custom Audiences", de remarketing-functie van Facebook Inc. ("Facebook") met de Facebook-pixel.
 2. Hierdoor kunnen gepersonaliseerde advertenties ("Facebook Ads") worden getoond aan gebruikers van de website wanneer deze op Facebook zitten of andere websites raadplegen die de procedure eveneens gebruiken.
 3. Op basis van deze marketingtools brengt uw browser automatisch een rechtstreekse verbinding tot stand met de Facebook-server.
 4. We hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de door Facebook verzamelde gegevens en informeren u dan ook naargelang de kennis waarover wij beschikken. Via de integratie van de Facebook-pixel ontvangt Facebook de informatie dat u het betreffende onderdeel van onze website hebt geraadpleegd of op een advertentie van ons hebt geklikt. Als u zich hebt aangemeld voor een Facebook-dienst, kan Facebook het bezoek aan uw account koppelen. Zelfs wanneer u niet aangemeld bent bij Facebook of niet hebt ingelogd, kan het zijn dat de aanbieder uw IP-adres achterhaalt en opslaat.
 5. U kunt de functie "Facebook Custom Audiences" deactiveren in onze cookie banner.
 6. De rechtsgrond voor het gebruik van de plug-in is artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG. U geeft hiervoor toestemming door uw keuze in de cookie banner.
 7. Voor meer informatie over de verwerking en verzameling van gegevens door Facebook kunt u contact opnemen met: Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA of, als u woonachtig bent in de EU, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland; http://www.facebook.com/policy.php;
 8. Raadpleeg voor meer informatie over de Facebook-pixel en hoe deze werkt de helpfunctie van Facebook: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153.
 9. Facebook verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS; deze doorgifte en verwerking vindt uitsluitend plaats op basis van Europese standaardbepalingen inzake gegevensbescherming waarover Facebook overeenstemming heeft bereikt met bedrijven in de VS.

 

h)   LinkedIn Insight Tags

 1. Deze website gebruikt de conversietool "LinkedIn Insight Tag". Deze tool plaatst een cookie in uw webbrowser waarmee onder meer de volgende gegevens kunnen worden verzameld: IP-adres, apparaat- en browserkenmerken en 'page events' (bijv. aantal views per pagina). (2) Deze gegevens worden binnen zeven dagen versleuteld en geanonimiseerd, en de geanonimiseerde gegevens worden binnen 90 dagen verwijderd. LinkedIn deelt geen persoonsgegevens met ons bedrijf.
 2. Door LinkedIn Insight Tags te gebruiken kunnen we buiten onze website gepersonaliseerde advertenties weergeven zonder unieke identificatie van de bezoeker van de website. De Insight Tags brengen een verbinding met de LinkedIn-server tot stand als u deze website bezoekt en tegelijkertijd ingelogd bent op uw LinkedIn-account.
 3. De rechtsgrond voor het gebruik van de plug-in is artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG. U geeft hiervoor toestemming door uw keuze in de cookie banner.
 4. Meer informatie over de aanbieder: LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Plaza, Gardner House 4,5,6 2 Dublin Ireland, https://business.linkedin.com/de-de/marketing-solutions/insight-tag

 

i)  New Relic

 1. Deze website gebruikt de webanalysediensten van New Relic (www.newrelic.com) om de snelheid van de website statistisch te evalueren, na te gaan of de website kan worden opgeroepen en hoe snel de desbetreffende pagina wordt weergegeven zodra deze wordt opgeroepen.
 2. New Relic maakt gebruik van cookies.
 3. U geeft hiervoor toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG. (4) Informatie over de aanbieder: New Relic Inc., 188 Spear Street, Suite 1200 San Francisco, CA 94105, USA; "New Relic", https://newrelic.com/termsandconditions/privacy

 

j)  Vimeo

 1. Wanneer u een van onze met een Vimeo plug-in uitgeruste pagina's bezoekt, brengt uw browser een verbinding met de servers van Vimeo tot stand. Deze dienst wordt aangeboden door Vimeo Inc, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.
 2. Dit resulteert in een overdracht van gegevens die worden verwerkt op Vimeo-servers. Ongeacht of u een Vimeo-account hebt, verzamelt Vimeo gegevens over u. Hiertoe behoren uw IP-adres, technische informatie over uw browsertype, besturingssysteem of elementaire informatie over uw apparaat. Daarnaast slaat Vimeo informatie op over welke website gebruik maakt van de Vimeo-dienst en welke acties (webactiviteiten) u op onze website verricht. Deze webactiviteiten omvatten onder meer de duur van de sessie, de 'bounce rate' of de button die u hebt aangeklikt op onze website met een geïntegreerde Vimeo-functie.
 3. Als in ingelogd bent als een geregistreerde Vimeo-abonnee, kunnen doorgaans meer gegevens worden verzameld omdat mogelijk al meerdere cookies zijn ingesteld in uw browser. Daarnaast worden uw acties op onze website rechtstreeks gekoppeld aan uw Vimeo-account. Om dit te vermijden kunt u uitloggen uit Vimeo terwijl u op onze website "surft". (4) We willen er graag op wijzen dat de VS geen veilig derde land is in de zin van Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. Amerikaanse bedrijven zijn verplicht om persoonsgegevens bekend te maken aan de voor gegevensbeveiliging verantwoordelijke autoriteiten, zonder dat u hiertegen als betrokkene gerechtelijke stappen kunt nemen. Daarom valt niet uit te sluiten dat Amerikaanse autoriteiten (bijv. inlichtingendiensten) uw gegevens voor bewakingsdoeleinden verwerken op Amerikaanse servers. We hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten. Voordat u de video afspeelt met behulp van Vimeo, wordt u geïnformeerd over het gebruik van Vimeo en gevraagd om uw toestemming voor de gegevensoverdracht.
 4. Hiervoor vragen we u overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG om toestemming.
 5. Kijk voor meer informatie over gegevensverwerking en gegevensbescherming door Vimeo op https://vimeo.com/privacy.

 

k)  YouTube

 1. We hebben YouTube-video's opgenomen in ons online dienstenaanbod; deze worden opgeslagen op http://www.YouTube.com en kunnen rechtstreeks via onze website worden afgespeeld.
 2. De rechtsgrond voor het gebruik van de plug-in is artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG.
 3. Bij elk bezoek aan de website ontvangt Google de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website hebt opgevraagd, ongeacht of u ingelogd bent op een Google-gebruikersaccount, dus ook als er geen gebruikersaccount is. Als u ingelogd bent bij Google, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account gekoppeld. Als u de koppeling met uw Google-profiel niet wenst, moet u uitloggen alvorens de button te activeren. YouTube slaat uw gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of het vraaggestuurde ontwerp van zijn website. Doel hiervan is met name (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om advertenties te plaatsen die inspelen op behoeften en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het tot stand brengen van deze gebruikersprofielen; u moet contact opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen.
 4. Meer informatie over het doel en de omvang van gegevensverzameling en de verwerking door YouTube is te vinden in het privacybeleid. Daar ook ontvangt u meer informatie over uw rechten en mogelijke instellingen om uw persoonlijke levenssfeer te beschermen: YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA, vertegenwoordigd door Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; https://policies.google.com/privacy.

 

8.  Definities

a) Persoonsgegevens

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("de betrokkene"); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

 

b) Verwerking

Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van overdracht, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

 

c) Beperken van de verwerking

Het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken.

 

d) Profilering

Elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.

 

e) Pseudonimisering

Het verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt, mits deze aanvullende gegevens apart worden bewaard en technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld.

 

f) Verwerkingsverantwoordelijke

Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen.

 

g) Verwerker

Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat namens de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

 

h) Toestemming

Elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling zijn of haar akkoord geeft met de verwerking van persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben.

 

Stand: 18.08.2021